Gặp gỡ các tác giả

Các tác giả của Alexandria bao gồm các nhân viên và nhà nghiên cứu của CoinMarketCap đến những nhà sáng lập các dự án tốt nhất trong thế giới tiền điện tử.