Κρυπτονομίσματα: 2.4M+
Ανταλλακτήρια: 752
Κεφαλαιοποίηση Αγοράς: 
$2.2T
2.06%
24ωρος Όγκος: 
$91.38B
19.35%
 ETH Gas: 
 Fear & Greed: 
UEEx

UEEx

Όγκος διαπραγματεύσεων (24ώ)

€10,170,017,190.46

180,078 BTC

Σύνολο ενεργητικού

Μη διαθέσιμα δεδομένα αποθεματικού

Σχετικά με UEEx

Established in 2022, UEEx stands as a testament to the evolution of the cryptocurrency landscape, offering an online platform that goes beyond traditional exchanges. Our mission is rooted in providing users with a reliable and feature-rich environment for exploring various facets of the cryptocurrency ecosystem. In this detailed exploration, we aim to present UEEx in a factual and informative manner, steering clear of hyperbole and sales-centric language.

Platform Foundations:

UEEx's inception was fueled by a vision to create an inclusive and innovative space for cryptocurrency enthusiasts. The platform operates as an online cryptocurrency wallet and trading hub, distinguishing itself through a multifaceted approach to cater to the diverse needs of users.

Trading Options:

UEEx acknowledges the diverse trading preferences within the crypto community. As such, our platform facilitates a spectrum of trading options:

-Spot Trading: Engage in real-time trading across a variety of cryptocurrencies. -Option Trading: Explore advanced trading strategies through our option trading feature. -Contract Leverage: Amplify your trading potential with our contract leverage options.

Decentralized Finance (DeFi) and Cloud Mining:

UEEx embraces the decentralized finance movement, providing users opportunities to:

-DeFi Mining: Participate in decentralized finance projects for potential rewards.

-Cloud Mining: Seamlessly mine cryptocurrencies without the complexities of hardware management.

Copy Trading and Savings:

  • Copy Trading: Gain insights from successful traders by replicating their strategies.
  • Savings: Grow your crypto assets through our savings feature.

Wealth Management:

UEEx offers tools and services for effective wealth management, acknowledging the importance of comprehensive portfolio management within the crypto space.

Crypto Virtual and Physical Card:

The platform enhances user accessibility with virtual and physical crypto cards, allowing for the convenient spending of cryptocurrencies in both online and offline transactions.

Native Utility Token - UEEx:

At the core of the UEEx ecosystem is the native utility token, UEEx. This token serves various purposes, including:

-Transaction Fees: Used for processing transactions and storing data on the UEEx platform. -Staking: Stake UEEx tokens to run validator nodes on the network and participate in governance decisions.

Technological Advancements:

UEEx remains committed to technological innovation, reflected in the platform's foundation:

-Smart Contracts: Utilize smart contracts for secure and automated transactions. -User-Friendly Wallet: Benefit from a streamlined wallet for a user-friendly experience. - Advanced Trading Tools: Leverage sophisticated tools for effective decision-making.

Compliance and Security:

UEEx prioritizes security and regulatory compliance:

-Regulatory Compliance: Collaborate with regulators to adhere to evolving industry standards. -AML/CFT Measures: Implement robust anti-money laundering and counter-terrorism financing measures.

Conclusion:

UEEx stands as a holistic cryptocurrency platform, providing a comprehensive array of services without resorting to exaggerated sales tactics. Our commitment to innovation, security, and user empowerment makes UEEx a preferred choice for those seeking a reliable and diverse cryptocurrency trading experience.

Launched on 2022-01-12 , UEEx is headquartered in Canada, operating within the jurisdiction of Foreign exchange dealing Money transferring Dealing with virtual currencies. The platform supports a wide range of features, ensuring a versatile and user-friendly decentralized exchange experience.

Διαβάστε περισσότερα
Σύνολο: --
Χωρίς δεδομένα
Κατανομή Token
Χωρίς δεδομένα

Αγορές

Ζεύγος

Όλα

#

Νόμισμα

Ζεύγος

Τιμή

+2% Βάθος

-2% Βάθος

Όγκος

Volume %

Επικαιροποιημένο

1

Bitcoin

€56,689.10

€567,006.31€411,260.49

€2,675,359,489

26.31%

Πρόσφατα

2

Ethereum

€2,775.31

€395,385.59€268,623.29

€1,263,423,869

12.42%

Πρόσφατα

3

Solana

€121.50

€1,052,332.95€820,596.08

€1,211,709,617

11.91%

Πρόσφατα

4

First Digital USD

€0.9396

€78,099,231.83€35,949,479.98

€1,188,930,337

11.69%

Πρόσφατα

5

USDC

€0.9403

€21,811,676.90€21,376,812.38

€907,358,822

8.92%

Πρόσφατα

6

Dogecoin

€0.1369

€348,350.24€416,948.34

€299,830,096

2.95%

Πρόσφατα

7

BNB

€489.39

€1,463,164.33€2,016,022.83

€286,170,822

2.81%

Πρόσφατα

8

XRP

€0.4484

€910,146.34€875,102.24

€221,464,256

2.18%

Πρόσφατα

9

Shiba Inu

€0.00002025

€884,546.84€912,743.12

€128,862,042

1.27%

Πρόσφατα

10

Worldcoin

€4.5704

€422,996.86€539,566.16

€110,814,389

1.09%

Πρόσφατα

11

Ethereum

€2,782.12

€2,785,990.19€1,594,887.49

€107,729,119

1.06%

Πρόσφατα

12

NEAR Protocol

€4.9493

€452,934.10€444,547.96

€101,216,591

1.00%

Πρόσφατα

13

Avalanche

€30.82

€787,936.27€749,460.39

€89,210,909

0.88%

Πρόσφατα

14

Render

€7.1066

€359,067.74€317,004.95

€81,036,879

0.80%

Πρόσφατα

15

Arbitrum

€1.0311

€304,897.33€331,811.43

€68,502,971

0.67%

Πρόσφατα

16

Sui

€1.1820

€79,261.49€120,583.71

€68,496,773

0.67%

Πρόσφατα

17

Cardano

€0.4082

€525,603.55€673,997.54

€66,965,343

0.66%

Πρόσφατα

18

Fantom

€0.6282

€259,512.34€278,539.96

€56,227,566

0.55%

Πρόσφατα

19

Bitcoin Cash

€424.97

€717,816.02€867,702.46

€52,659,258

0.52%

Πρόσφατα

20

Filecoin

€5.3321

€411,469.10€421,186.38

€51,911,732

0.51%

Πρόσφατα

21

Chainlink

€12.20

€297,903.95€315,300.95

€51,066,238

0.50%

Πρόσφατα

22

TRON

€0.103

€200,877.08€253,285.91

€49,940,871

0.49%

Πρόσφατα

23

Litecoin

€72.71

€629,309.66€972,798.14

€44,344,171

0.44%

Πρόσφατα

24

Polygon

€0.624

€274,623.95€298,644.91

€43,459,421

0.43%

Πρόσφατα

25

Stacks

€2.1007

€97,288.22€85,542.68

€35,567,129

0.35%

Πρόσφατα

26

Internet Computer

€10.88

€217,451.37€133,831.86

€34,160,798

0.34%

Πρόσφατα

27

Aptos

€8.4581

€50,240.41€48,206.99

€33,480,912

0.33%

Πρόσφατα

28

Santos FC Fan Token

€5.9988

€18,988.74€21,232.20

€32,912,909

0.32%

Πρόσφατα

29

Ethereum Classic

€23.56

€501,002.06€617,761.08

€29,410,027

0.29%

Πρόσφατα

30

Yield Guild Games

€0.7457

€216,398.07€213,889.04

€28,474,799

0.28%

Πρόσφατα

31

Polkadot

€6.0139

€296,987.88€332,724.83

€27,261,183

0.27%

Πρόσφατα

32

Toncoin

€5.8220

€430,811.53€359,404.90

€24,561,320

0.24%

Πρόσφατα

33

Chiliz

€0.1008

€105,553.04€173,847.04

€23,960,898

0.24%

Πρόσφατα

34

Uniswap

€6.3270

€170,072.34€204,458.23

€23,479,632

0.23%

Πρόσφατα

35

Ontology Gas

€0.4997

€83,258.53€116,907.35

€23,201,930

0.23%

Πρόσφατα

36

Aavegotchi

€1.8676

€29,364.64€134,961.96

€22,664,433

0.22%

Πρόσφατα

37

GMT

€0.2123

€186,515.62€300,248.10

€20,532,360

0.20%

Πρόσφατα

38

VeChain

€0.03531

€103,028.26€185,939.87

€20,055,659

0.20%

Πρόσφατα

39

Arkham

€1.3713

€74,470.99€64,421.86

€18,908,181

0.19%

Πρόσφατα

40

Cosmos

€7.4057

€171,772.38€227,437.42

€18,165,617

0.18%

Πρόσφατα

41

The Graph

€0.226

€331,326.95€309,072.78

€18,086,246

0.18%

Πρόσφατα

42

Conflux

€0.2082

€349,304.06€410,632.97

€16,536,220

0.16%

Πρόσφατα

43

SPACE ID

€0.6678

€41,262.09€25,665.11

€14,228,531

0.14%

Πρόσφατα

44

dYdX (Native)

€1.8836

€314,107.99€345,125.28

€13,345,051

0.13%

Πρόσφατα

45

Phoenix

€1.4656

€55,788.35€46,396.85

€12,795,498

0.13%

Πρόσφατα

46

The Sandbox

€0.3909

€153,147.53€252,656.12

€12,748,393

0.13%

Πρόσφατα

47

Beta Finance

€0.06721

€23,930.73€27,956.78

€12,715,835

0.13%

Πρόσφατα

48

PancakeSwap

€2.4338

€99,863.94€189,952.91

€12,620,971

0.12%

Πρόσφατα

49

Paris Saint-Germain Fan Token

€4.0541

€28,450.93€29,284.16

€12,269,278

0.12%

Πρόσφατα

50

Theta Network

€1.8122

€173,596.04€256,269.48

€10,240,250

0.10%

Πρόσφατα

Αποποίηση ευθύνης: Αυτή η σελίδα ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους συνεργατών. Το CoinMarketCap ενδέχεται να αποζημιωθεί εάν επισκεφτείτε οποιουσδήποτε συνδέσμους συνεργατών και προβείτε σε ορισμένες ενέργειες, όπως η εγγραφή και οι συναλλαγές με αυτές τις πλατφόρμες συνεργατών. Ανατρέξτε στη Γνωστοποίηση Συνεργατών.