APRS

цена на Apeiron 
APRS

BGN1.30  

12.99% (1d)

Диаграма Apeiron в BGN

Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Добави в наблюдавани
Статистика за Apeiron
Пазарна капитализация
 

0.00%

BGN 133,993,092
#2587
Обем (24 ч)
 

0.54%

BGN 20,975,222
#354
Обем/пазарна капитализация (24 часа)
 
15.65%
Самоотчетено циркулиращо предлагане
 
103,000,000 APRS
10.30%
Общо предлагане
 
1,000,000,000 APRS
макс. предлагане
 
1,000,000,000 APRS
Напълно разредена пазарна капитализация
 
BGN 1,300,903,802
Конвертор от APRS в BGN
APRS
BGN
Представяне на цената
24 ч 
Ниско
BGN1.16
Високо
BGN1.32
Най-висока за всички времена
Mar 27, 2024 (2 months ago)
BGN3.40
-61.76%
Най-ниска за всички времена
May 01, 2024 (21 days ago)
BGN0.6346
+104.98%
Вижте историческите данни
Популярност
В списъците за наблюдение3,522x
3878th / 10.0K


Зареждане на данни

Моля, изчакайте, зареждаме данните от диаграмата

Apeiron community

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
skeleton-white

Apeiron пазари

Всички двойки

Данните се зареждат...

Отказ от отговорност: Тази страница може да съдържа партньорски връзки. CoinMarketCap може да бъде компенсиран, ако посетите партньорски връзки и предприемете определени действия, като например регистрация и транзакция с тези партньорски платформи. Моля, вижте Разкриване на информация за партньор.

Новини за Apeiron

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За Apeiron

Apeiron is a casual competitive mobile game powered by the Ronin Network, rule over planets full of adorable doods, dive into dangerous dungeons, and battle against other players using powerful Avatars. As a newborn god, will you walk the path of good…or evil? Determine the fate of the godiverse in this epic new adventure.

Apeiros ($APRS) is the core ecosystem token in the Apeiron ecosystem made up of the game itself and a marketplace DAPP. Main utilities include:

NFT Minting: All future NFT mints in game and on our Marketplace will be in $APRS.

NFT Rentals: Users will be able to rent NFTs in-game using $APRS.

Premium Items: Users will be able to purchase premium game item packs to assist them in their divine journey.

Governance: $APRS will eventually be used to govern a community treasury.