Martijn Broersma, người viết | Coinmarketcap

Martijn Broersma

Martijn is the CMO of Cere Network.

Tiểu sử

Martijn is the CMO of decentralized data and finance cloud platform Cere Network. Before this, he was the COO of enterprise blockchain platform LTO Network. 

Các bài viết mới nhất của Martijn Broersma