×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  2,996Các thị trường giao dịch:  20,393Vốn Hóa Thị Trường:  $220,949,672,149Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,739,817,901BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $220,949,672,149Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,739,817,901BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  2,996Các thị trường giao dịch:  20,393

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="2599" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>