×
×
Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045Vốn hóa thị trường:  $342,616,051,349Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,679,991,815BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%
Vốn hóa thị trường:  $342,616,051,349Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,679,991,815BTC Chiếm Ưu Thế:  57.9%Các loại tiền điện tử:  7,186Các thị trường giao dịch:  30,045

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="1944" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>