×
Các loại tiền điện tử:  2,866Các thị trường giao dịch:  20,671Vốn Hóa Thị Trường:  $269,225,186,565Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,548,289,517BTC Chiếm Ưu Thế:  68.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $269,225,186,565Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $60,548,289,517BTC Chiếm Ưu Thế:  68.3%Các loại tiền điện tử:  2,866Các thị trường giao dịch:  20,671

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Select...
Select...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="3402" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>