×
×
Các loại tiền điện tử:  5,526Các thị trường giao dịch:  22,679Vốn Hóa Thị Trường:  $263,889,225,367Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,447,492,543BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $263,889,225,367Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $105,447,492,543BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  5,526Các thị trường giao dịch:  22,679

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="2975" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>