×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883Vốn Hóa Thị Trường:  $216,513,692,688Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,479,511,664BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%
Vốn Hóa Thị Trường:  $216,513,692,688Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,479,511,664BTC Chiếm Ưu Thế:  66.2%Các loại tiền điện tử:  3,000Các thị trường giao dịch:  20,883

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="3039" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>