×
New! Learn where to earn and borrow crypto now.
×
Các loại tiền điện tử:  2,997Các thị trường giao dịch:  20,405Vốn Hóa Thị Trường:  $221,011,878,395Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,439,782,218BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,011,878,395Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $52,439,782,218BTC Chiếm Ưu Thế:  66.1%Các loại tiền điện tử:  2,997Các thị trường giao dịch:  20,405

Công cụ Mã Giao Dịch Giá Tiền Điện Tử

Loading...
Loading...
<script type="text/javascript" src="https://files.coinmarketcap.com/static/widget/currency.js"></script><div class="coinmarketcap-currency-widget" data-currencyid="3842" data-base="USD" data-secondary="" data-ticker="true" data-rank="true" data-marketcap="true" data-volume="true" data-statsticker="true" data-stats="USD"></div>