×
Selling fast: Full access tix to The Capital! Gets yours now!
×
Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,647Vốn Hóa Thị Trường:  $221,417,324,152Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,439,171,926BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%
Vốn Hóa Thị Trường:  $221,417,324,152Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $57,439,171,926BTC Chiếm Ưu Thế:  66.3%Các loại tiền điện tử:  3,021Các thị trường giao dịch:  20,647

Top 100 Trao đổi Tiền ảo theo Khối lượng Mua bán
(Beta)

#TênKhối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày)Số Thị trườngTăng Giảm (24 giờ)Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày)Đã bắt đầu
#Tên
#TênKhối lượng (24 giờ) Khối lượng (7 ngày) Khối lượng (30 ngày)Số Thị trườngTăng Giảm (24 giờ)Biểu Đồ Khối lượng (7 ngày)Đã bắt đầu
1
-7.40%
sparkline
Apr 2014
2
-8.20%
sparkline
Oct 2017
3
104.00%
sparkline
May 2018
4
20.23%
sparkline
Jan 2018
6
14.47%
sparkline
Oct 2017
14
36.97%
Jun 2018
5
20.36%
sparkline
Apr 2018
7
1.17%
sparkline
Sep 2017
9
3.34%
sparkline
Apr 2018
8
-10.19%
sparkline
Dec 2017
11
24.11%
May 2018
10
8.49%
sparkline
Nov 2017
13
8.90%
Jun 2016
12
8.96%
Mar 2018
17
5.53%
Dec 2017
15
3.02%
Dec 2017
18
-5.49%
Apr 2018
21
-4.48%
Jul 2017
16
-7.37%
Jul 2017
20
2.57%
Aug 2018
22
5.06%
Jun 2018
19
-0.18%
May 2014
23
-5.73%
Apr 2018
24
-0.11%
Mar 2017
25
-1.03%
Dec 2016
26
-13.29%
Jun 2018
27
-1.27%
May 2018
28
3.37%
Aug 2018
29
0.58%
Jan 2018
30
-13.10%
Jul 2018
32
-0.99%
Aug 2017
31
6.45%
Jun 2017
34
-5.27%
Sep 2013
33
-4.79%
Jul 2014
35
7.55%
Nov 2018
36
4.51%
Apr 2016
38
11.34%
Feb 2018
37
-2.57%
Apr 2018
39
-12.40%
Jan 2014
43
2.44%
Jan 2017
41
37.65%
Aug 2018
42
79.06%
Mar 2019
40
-29.53%
May 2018
44
2.16%
Dec 2018
45
-1.13%
Jul 2018
46
-18.54%
Nov 2017
47
-4.87%
Dec 2013
48
-1.95%
Jun 2018
49
-30.60%
May 2019
50
2.30%
Aug 2018
51
-0.91%
Jun 2018
52
-8.81%
Jan 2014
53
1.71%
Nov 2017
54
0.19%
Jul 2017
55
3.63%
Oct 2017
56
16.47%
Dec 2018
57
-7.65%
Feb 2018
59
3.09%
Mar 2018
58
29.94%
Jun 2018
60
-6.30%
Mar 2018
61
-7.34%
Jul 2018
62
-16.36%
May 2014
64
44.65%
Nov 2017
63
-4.28%
Dec 2014
65
2.95%
Jul 2018
66
3.11%
Feb 2015
71
-16.66%
Jan 2014
67
63.98%
Jul 2018
68
-15.08%
Apr 2018
70
-14.12%
Oct 2017
73
-5.41%
Jul 2011
69
-9.70%
May 2018
72
-52.22%
Apr 2016
74
-3.18%
Jul 2018
75
-2.21%
Jul 2011
76
17.52%
Jan 2017
77
-6.14%
Apr 2018
79
-14.12%
Oct 2012
78
15.08%
Nov 2018
80
-39.56%
Nov 2017
81
118.27%
Jun 2018
82
0.82%
Nov 2018
83
106.11%
Jan 2019
84
-5.09%
Jan 2015
85
1.62%
Aug 2017
87
-0.90%
Aug 2018
86
124.85%
Aug 2019
88
1.51%
Nov 2018
89
58.50%
Jul 2019
90
2.76%
Feb 2018
92
-20.94%
Jan 2013
91
-3.14%
Apr 2015
93
5.69%
Jan 2018
96
-25.33%
Jun 2014
97
-26.68%
Jan 2014
95
-6.69%
Jan 2019
94
-28.06%
Mar 2014
98
-11.80%
Oct 2018
99
-4.12%
Jan 2018
100
2.59%
Apr 2018