×
×
Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509Vốn hóa thị trường:  $353,722,419,117Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,107,688,036BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%
Vốn hóa thị trường:  $353,722,419,117Khối lượng trong vòng 24 giờ:  $80,107,688,036BTC Chiếm Ưu Thế:  57.3%Các loại tiền điện tử:  7,108Các thị trường giao dịch:  29,509

Finexbox

$63,614,243 USD
5,812 BTC

Thông tin về Finexbox

Launched in Oct 2018, Finexbox is a centralized exchange that is based in Hong Kong. Finexbox describes itself as a full-featured spot trading platform for digital assets. Finexbox offers leveraged margin trading through a peer-to-peer funding market, allowing users to trade with up to 3.3x leverage.

Các Thị Trường Đang Hoạt Động

RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
RankTiền Tệ
RankTiền TệCặpKhối lượng (24 giờ)GiáKhối lượng (%)
Liquidity
Phân mụcLoại PhíĐã được cập nhật
1
$16,964,333
$234.14
26.67%
335
Spot
Percentage
Gần đây
2
$10,718,225
$49.19
16.85%
335
Spot
Percentage
Gần đây
3
$8,488,449
$24.54
13.34%
335
Spot
Percentage
Gần đây
4
$6,469,115
$164.54
10.17%
335
Spot
Percentage
Gần đây
5
$5,455,203
$1.05
8.58%
334
Spot
Percentage
Gần đây
6
$4,414,021
$4.41
6.94%
335
Spot
Percentage
Gần đây
7
$2,784,585
$380.71
4.38%
335
Spot
Percentage
Gần đây
8
$1,377,332
$81.27
2.17%
334
Spot
Percentage
Gần đây
9
$1,346,680
$0.840554
2.12%
335
Spot
Percentage
Gần đây
10
$831,411
$1.02
1.31%
335
Spot
Percentage
Gần đây
11
$492,536
$58.98
0.77%
335
Spot
Percentage
Gần đây
12
$388,779
$0.163866
0.61%
335
Spot
Percentage
Gần đây
13
$382,251
$1.01
0.60%
219
Spot
Percentage
Gần đây
14
$332,206
$0.001082
0.52%
215
Spot
Percentage
Gần đây
15
$309,914
$92.87
0.49%
335
Spot
Percentage
Gần đây
16
$305,301
$2.71
0.48%
334
Spot
Percentage
Gần đây
17
$259,758
$0.080074
0.41%
334
Spot
Percentage
Gần đây
18
$249,730
$2.36
0.39%
335
Spot
Percentage
Gần đây
19
$211,232
$2.88
0.33%
335
Spot
Percentage
Gần đây
20
$209,769
$0.034298
0.33%
219
Spot
Percentage
Gần đây
21
$191,376
$0.008910
0.30%
-
Spot
Percentage
Gần đây
22
$177,256
$2.82
0.28%
335
Spot
Percentage
Gần đây
23
$122,064
$1.26
0.19%
335
Spot
Percentage
Gần đây
24
$111,984
$0.003684
0.18%
-
Spot
Percentage
Gần đây
25
*** $101,752
*** $2.93
0.16%
219
Spot
Percentage
Gần đây
26
$82,308
$0.020675
0.13%
335
Spot
Percentage
Gần đây
27
$63,432
$0.001440
0.10%
82
Spot
Percentage
Gần đây
28
$55,071
$0.023191
0.09%
335
Spot
Percentage
Gần đây
29
*** $53,333
*** $0.000001
0.08%
335
Spot
Percentage
Gần đây
30
$44,982
$0.028004
0.07%
335
Spot
Percentage
Gần đây
31
$43,590
$6.12
0.07%
335
Spot
Percentage
Gần đây
32
$42,429
$0.005907
0.07%
330
Spot
Percentage
Gần đây
33
$41,598
$0.426512
0.07%
335
Spot
Percentage
Gần đây
34
$39,419
$0.002844
0.06%
335
Spot
Percentage
Gần đây
35
$37,754
$92.53
0.06%
335
Spot
Percentage
Gần đây
36
$37,742
$0.328061
0.06%
330
Spot
Percentage
Gần đây
37
$32,445
$0.017721
0.05%
334
Spot
Percentage
Gần đây
38
$29,154
$0.021437
0.05%
-
Spot
Percentage
Gần đây
39
*** $22,438
*** $0.000656
0.04%
335
Spot
Percentage
Gần đây
40
$21,213
$5.45
0.03%
334
Spot
Percentage
Gần đây
41
$20,728
$0.034648
0.03%
219
Spot
Percentage
Gần đây
42
$19,850
$0.028879
0.03%
335
Spot
Percentage
Gần đây
43
$19,575
$2.46
0.03%
334
Spot
Percentage
Gần đây
44
$16,384
$0.254223
0.03%
334
Spot
Percentage
Gần đây
45
$15,366
$0.381434
0.02%
-
Spot
Percentage
Gần đây
46
$14,890
$0.395774
0.02%
335
Spot
Percentage
Gần đây
47
$12,894
$0.003331
0.02%
219
Spot
Percentage
Gần đây
48
$11,785
$0.206966
0.02%
334
Spot
Percentage
Gần đây
49
$11,490
$0.132800
0.02%
335
Spot
Percentage
Gần đây
50
$11,001
$0.034137
0.02%
219
Spot
Percentage
Gần đây
51
$10,714
$0.044412
0.02%
335
Spot
Percentage
Gần đây
52
$8,045
$2.19
0.01%
335
Spot
Percentage
Gần đây
53
$4,571
$1.02
0.01%
335
Spot
Percentage
Gần đây
54
$3,321
$0.029033
0.01%
-
Spot
Percentage
Gần đây
55
$3,301
$0.076245
0.01%
335
Spot
Percentage
Gần đây
56
$2,999
$1.00
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
57
$2,440
$0.008751
0.00%
329
Spot
Percentage
Gần đây
58
$2,256
$6.11
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
59
$2,210
$1.03
0.00%
330
Spot
Percentage
Gần đây
60
$1,989
$4.96
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
61
$1,697
$22.97
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
62
$1,610
$0.026866
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
63
$1,204
$0.029098
0.00%
334
Spot
Percentage
Gần đây
64
$1,105
$0.017393
0.00%
330
Spot
Percentage
Gần đây
65
$1,012
$0.000149
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
66
$924
$0.022972
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
67
$771
$0.201059
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
68
$730
$0.118032
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
69
$642
$0.016586
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
70
$544
$0.149275
0.00%
88
Spot
Percentage
Gần đây
71
$509
$0.011924
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
72
$452
$0.024394
0.00%
334
Spot
Percentage
Gần đây
73
$376
$0.000219
0.00%
330
Spot
Percentage
Gần đây
74
$363
$0.010064
0.00%
334
Spot
Percentage
Gần đây
75
$337
$0.000766
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
76
$331
$0.009079
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
77
$296
$0.564344
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
78
$290
$0.000875
0.00%
334
Spot
Percentage
Gần đây
79
$235
$3.32
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
80
$107
$0.288684
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
81
$91
$0.005470
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
82
$67
$0.015237
0.00%
215
Spot
Percentage
Gần đây
83
$65
$0.015315
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
84
$60
$0.000985
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
85
$55
$0.013893
0.00%
329
Spot
Percentage
Gần đây
86
$53
$0.001313
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
87
$51
$0.012908
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
88
$45
$0.013236
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
89
$40
$0.000985
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
90
$38
$0.010000
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
91
*** $37
*** $0.996216
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
92
*** $23
*** $0.004813
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
93
$18
$0.138816
0.00%
334
Spot
Percentage
Gần đây
94
$18
$0.022753
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
95
$17
$0.000199
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
96
$16
$0.164085
0.00%
329
Spot
Percentage
Gần đây
97
$15
$0.169445
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
98
$15
$0.040045
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
99
*** $14
*** $0.036192
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
100
$13
$0.001641
0.00%
332
Spot
Percentage
Gần đây
101
$11
$0.002625
0.00%
332
Spot
Percentage
Gần đây
102
$10
$0.001203
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
103
$7
$0.001750
0.00%
330
Spot
Percentage
Gần đây
104
$7
$0.001641
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
105
$5
$0.023847
0.00%
330
Spot
Percentage
Gần đây
106
$4
$0.010392
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
107
$4
$0.000149
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
108
$3
$0.000090
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
109
$3
$0.721537
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
110
$3
$0.008751
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
111
$2
$0.000328
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
112
$1
$5.75e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
113
*** $1
*** $0.003381
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
114
*** $1
*** $0.952814
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
115
$1
$0.002407
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
116
$0.876589
$0.000019
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
117
*** $0.381126
*** $0.000102
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
118
$0.221752
$0.000055
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
119
$0.000100
$6.01e-8
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
120
$?
$2.18
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
121
$?
$1.01
0.00%
82
Spot
Percentage
Gần đây
122
*** $?
*** $0.055242
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
123
$?
$0.045735
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
124
*** $?
*** $0.000086
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
125
*** $?
*** $0.000109
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
126
$?
$0.000008
0.00%
217
Spot
Percentage
Gần đây
127
$?
$49.22
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
128
$?
$0.000656
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
129
$?
$0.000109
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
130
$?
$0.039923
0.00%
219
Spot
Percentage
Gần đây
131
$?
$0.000219
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
132
*** $?
*** $0.000001
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
133
$?
$0.000328
0.00%
335
Spot
Percentage
Gần đây
134
$?
$1.20e-7
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây
135
$?
$0.083084
0.00%
-
Spot
Percentage
Gần đây

***Không Bao Gồm Giá/ Khối Lượng – Các Phần Tử Ngoại Lại Được Phát Hiện

Các thị trường chưa xác định

Đang tải...