YETI

Yearn Ecosystem Token IndexYETI

Xếp hạng -
Token
Trên 684 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Top YETI addresses by balance

Addresses with the highest amount of YETI holdings.

Top Addresses By Balance

#

AddressYETI Amount% Tổng khối lượng cungAddress

Loading data...

Holders Statistics

Total Addresses

Không Có Dữ Liệu

Active Addresses24h

Không Có Dữ Liệu

Top 10 Holders

Không Có Dữ Liệu

Top 20 Holders

Không Có Dữ Liệu

Top 50 Holders

Không Có Dữ Liệu

Top 100 Holders

Không Có Dữ Liệu