SPU

SpacePort UniverseSPU

Xếp hạng -
Token
Trên 2,930 danh sách theo dõi

Trạng thái

Market data is untracked

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Sponsored

SPU Dữ liệu về giá theo thời gian thực

An inspired Galaga-like project where holders feel nostalgia from the classic era of arcade games. A play-2-earn game that enables you to reminisce and earn money doing it!