Jibrel Network has undergone a swap with a ratio of 10 JNT to 1 SLICE (10:1). Check SLICE page for market data.
JNT

Jibrel NetworkJNT

Xếp hạng -
Token
Trên 820 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Loading...