The SEC has charged Dropil, Inc. and its three founders with 'defrauding investors in a fraudulent and unregistered initial coin offering (ICO)'. For more details, please see the SEC press release
DROP

DropilDROP

Xếp hạng -
Token
Trên 854 danh sách theo dõi

Trạng thái

Dữ liệu thị trường không được theo dõi

Dự án này được giới thiệu là "Niêm yết không được theo dõi"

For more details on the listing tiers, please refer to Listings Review Criteria Section B - (3)

Loading...