Bộ Tài Liệu Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng JSON của CoinMarketCap

Phiên Bản 1


Các Phương Pháp Mã Hóa Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng

Mã Giao Dịch

 • Điểm Cuối: /ticker/
 • Phương Pháp: GET
 • Các thông số tùy chọn:
  • (int) bắt đầu – trở về những kết quả từ xếp hạng [start] và trên nữa
  • (int) giới hạn – trở về tối đa của [limit] các kết quả (mặc định là 100, sử dụng 0 để trở về tất cả các kết quả)
  • (string) chuyển đổi – trở về price, 24h volume, and market cap về một loại tiền tệ khác. Các giá trị hợp lệ là:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?limit=10
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?start=100&limit=10
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/?convert=EUR&limit=10
 • Trả Lời Mẫu:
  [
    {
      "id": "bitcoin",
      "name": "Bitcoin",
      "symbol": "BTC",
      "rank": "1",
      "price_usd": "573.137",
      "price_btc": "1.0",
      "24h_volume_usd": "72855700.0",
      "market_cap_usd": "9080883500.0",
      "available_supply": "15844176.0",
      "total_supply": "15844176.0",
      "percent_change_1h": "0.04",
      "percent_change_24h": "-0.3",
      "percent_change_7d": "-0.57",
      "last_updated": "1472762067"
    },
    {
      "id": "ethereum",
      "name": "Ethereum",
      "symbol": "ETH",
      "rank": "2",
      "price_usd": "12.1844",
      "price_btc": "0.021262",
      "24h_volume_usd": "24085900.0",
      "market_cap_usd": "1018098455.0",
      "available_supply": "83557537.0",
      "total_supply": "83557537.0",
      "percent_change_1h": "-0.58",
      "percent_change_24h": "6.34",
      "percent_change_7d": "8.59",
      "last_updated": "1472762062"
    },
    ...
  ]                

Mã Giao Dịch (Loại Tiền Tệ Cụ Thể)

 • Điểm Cuối: /ticker/{id}/
 • Phương Pháp: GET
 • Các thông số tùy chọn:
  • (string) chuyển đổi – trở về price, 24h volume, and market cap về một loại tiền tệ khác. Các giá trị hợp lệ là:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/bitcoin/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/ticker/bitcoin/?convert=EUR
 • Trả Lời Mẫu:
  [
    {
      "id": "bitcoin",
      "name": "Bitcoin",
      "symbol": "BTC",
      "rank": "1",
      "price_usd": "573.137",
      "price_btc": "1.0",
      "24h_volume_usd": "72855700.0",
      "market_cap_usd": "9080883500.0",
      "available_supply": "15844176.0",
      "total_supply": "15844176.0",
      "max_supply": "21000000.0",
      "percent_change_1h": "0.04",
      "percent_change_24h": "-0.3",
      "percent_change_7d": "-0.57",
      "last_updated": "1472762067"
    }
  ]        
 • Trả Lời Báo Lỗi Mẫu:
  {
    "error": "id not found"
  }                

Dữ Liệu Toàn Cầu

 • Điểm Cuối: /global/
 • Phương Pháp: GET
 • Các thông số tùy chọn:
  • (string) chuyển đổi – trở về 24h volume, and market cap về một loại tiền tệ khác. Các giá trị hợp lệ là:
   "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/global/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v1/global/?convert=EUR
 • Trả Lời Mẫu:
  {
    "total_market_cap_usd": 201241796675,
    "total_24h_volume_usd": 4548680009,
    "bitcoin_percentage_of_market_cap": 62.54,
    "active_currencies": 896,
    "active_assets": 360,
    "active_markets": 6439,
    "last_updated": 1509909852
  }            

Dữ Liệu Lịch Sử Thị Trường

Sắp Đến

Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Đã Được Thanh Toán

Sắp đến - Điền vào phiếu lợi tức để được thông báo phát hành.

Các Lưu Ý

Linh Tinh

Các giới hạn

 • Vui lòng giới hạn không quá 10 yêu trên cầu một phút.
 • Các điểm cuối sẽ cập nhật mỗi 5 phút.

Bộ Tài Liệu Được Cập Nhật Lần Cuối

 • ngày 07, tháng 11, năm 2017