Vốn Hóa Thị Trường:

Bộ Tài Liệu Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Công cộng của CoinMarketCap

Phiên Bản 2


Tổng kết các điểm cuối

Các điểm cuối API Công cộng

Đang liệt kê

 • Điểm Cuối: /listings/
 • Phương Pháp: GET
 • Mô tả: Điểm cuối này hiển thị tất cả các danh sách đồng tiền ảo trong một cuộc gọi. Sử dụng trường "id" trên điểm cuối Ticker để yêu cầu thêm thông tin về một loại tiền ảo cụ thể.
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/listings/
 • Trả Lời Mẫu:
  {
    "data": [
      {
        "id": 1, 
        "name": "Bitcoin", 
        "symbol": "BTC", 
        "website_slug": "bitcoin"
      }, 
      {
        "id": 2, 
        "name": "Litecoin", 
        "symbol": "LTC", 
        "website_slug": "litecoin"
      }, 
      ...
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "num_cryptocurrencies": 1602, 
      "error": null
    }
  ]                

Mã Giao Dịch

 • Điểm Cuối: /ticker/
 • Phương Pháp: GET
 • Mô tả: Điểm cuối này hiển thị dữ liệu ticker tiền ảo theo trình tự xếp hạng. Số kết quả tối đa đối với mỗi lần gọi là 100. Có thể phân trang sử dụng các thông số startlimit.
 • Các thông số tùy chọn:
  • (int) start - trả về các kết quả bắt đầu từ một số cụ thể (mặc định là 1)
  • (int) limit – trả về tối đa của [limit] các kết quả (mặc định là 100, tối đa là 100)
  • (string) sort - trả về các kết quả được sắp xếp theo [sort] . Các giá trị có thể là id, rank, volume_24h, và percent_change_24h (mặc định là rank).
   Chú ý: Rất khuyến cáo sử dụng id để sắp xếp nếu phân trang qua tất cả các giá trị tính từ id là tùy chọn sắp xếp duy nhất được đảm bảo trả về theo một trật tự nhất quán.
  • (string) structure - ghi rõ cấu trúc cho trường dữ liệu chính. Các giá trị có thể là dictionaryarray (mặc định là dictionary).
  • (string) convert - trả về thông tin giá theo một đơn vị tiền tệ khác.
   Các giá trị tiền tệ danh nghĩa hợp lệ là: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Các giá trị tiền ảo hợp lệ là: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", và "BCH"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?limit=10
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?limit=10&sort=id
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10&sort=id
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?start=101&limit=10&sort=id&structure=array
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?convert=EUR&limit=10
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/?convert=BTC&limit=10
 • Trả Lời Mẫu:
  {
    "data": {
      "1": {
        "id": 1, 
        "name": "Bitcoin", 
        "symbol": "BTC", 
        "website_slug": "bitcoin", 
        "rank": 1, 
        "circulating_supply": 17008162.0, 
        "total_supply": 17008162.0, 
        "max_supply": 21000000.0, 
        "quotes": {
          "USD": {
            "price": 9024.09, 
            "volume_24h": 8765400000.0, 
            "market_cap": 153483184623.0, 
            "percent_change_1h": -2.31, 
            "percent_change_24h": -4.18, 
            "percent_change_7d": -0.47
          }
        }, 
        "last_updated": 1525137271
      }, 
      "1027": {
        "id": 1027, 
        "name": "Ethereum", 
        "symbol": "ETH", 
        "website_slug": "ethereum", 
        "rank": 2, 
        "circulating_supply": 99151888.0, 
        "total_supply": 99151888.0, 
        "max_supply": null, 
        "quotes": {
          "USD": {
            "price": 642.399, 
            "volume_24h": 2871290000.0, 
            "market_cap": 63695073558.0, 
            "percent_change_1h": -3.75, 
            "percent_change_24h": -7.01, 
            "percent_change_7d": -2.32
          }
        }, 
        "last_updated": 1525137260
      } 
      ...
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "num_cryptocurrencies": 1602, 
      "error": null
    }
  ]                

Mã Giao Dịch (Loại Tiền Tệ Cụ Thể)

 • Điểm Cuối: /ticker/{id}/
 • Phương Pháp: GET
 • Mô tả: Điểm cuối này hiển thị dữ liệu ticker đối với một loại tiền ảo cụ thể. Sử dụng trường "id" từ điểm cuối Danh sách trong URL.
 • Các thông số tùy chọn:
  • (string) structure - ghi rõ cấu trúc cho trường dữ liệu chính. Các giá trị có thể là dictionaryarray (mặc định là dictionary).
  • (string) convert - trả về thông tin giá theo một đơn vị tiền tệ khác.
   Các giá trị tiền tệ danh nghĩa hợp lệ là: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Các giá trị tiền ảo hợp lệ là: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", và "BCH"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?structure=array
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?convert=EUR
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/ticker/1/?convert=BCH
 • Trả Lời Mẫu:
  {
    "data": {
      "id": 1, 
      "name": "Bitcoin", 
      "symbol": "BTC", 
      "website_slug": "bitcoin", 
      "rank": 1, 
      "circulating_supply": 17008162.0, 
      "total_supply": 17008162.0, 
      "max_supply": 21000000.0, 
      "quotes": {
        "USD": {
          "price": 9024.09, 
          "volume_24h": 8765400000.0, 
          "market_cap": 153483184623.0, 
          "percent_change_1h": -2.31, 
          "percent_change_24h": -4.18, 
          "percent_change_7d": -0.47
        }
      }, 
      "last_updated": 1525137271
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525237332, 
      "error": null
    }
  }        
 • Trả Lời Báo Lỗi Mẫu:
  {
    "data": null, 
    "metadata": {
      "timestamp": 1525137187, 
      "error": "id not found"
    }
  }

Dữ Liệu Toàn Cầu

 • Điểm Cuối: /global/
 • Phương Pháp: GET
 • Mô tả: Điểm cuối này hiển thị dữ liệu toàn cầu có thể thấy trên phần đầu trang coinmarketcap.com.
 • Các thông số tùy chọn:
  • (string) convert - trả về thông tin giá theo một đơn vị tiền tệ khác.
   Các giá trị tiền tệ danh nghĩa hợp lệ là: "AUD", "BRL", "CAD", "CHF", "CLP", "CNY", "CZK", "DKK", "EUR", "GBP", "HKD", "HUF", "IDR", "ILS", "INR", "JPY", "KRW", "MXN", "MYR", "NOK", "NZD", "PHP", "PKR", "PLN", "RUB", "SEK", "SGD", "THB", "TRY", "TWD", "ZAR"
   Các giá trị tiền ảo hợp lệ là: "BTC", "ETH" "XRP", "LTC", và "BCH"
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/?convert=EUR
 • Ví dụ: https://api.coinmarketcap.com/v2/global/?convert=BTC
 • Trả Lời Mẫu:
  {
    "data": {
      "active_cryptocurrencies": 1594, 
      "active_markets": 10526, 
      "bitcoin_percentage_of_market_cap": 37.65, 
      "quotes": {
        "USD": {
          "total_market_cap": 407690157494.0, 
          "total_volume_24h": 30969801118.0
        }
      }, 
      "last_updated": 1525137271
    },
    "metadata": {
      "timestamp": 1525237332, 
      "error": null
    }
  }            

Các Lưu Ý

Linh Tinh

Các giới hạn

 • Vui lòng giới hạn không quá 30 yêu cầu một phút.
 • Các điểm cuối sẽ cập nhật mỗi 5 phút.

Điều khoản sử dụng

Đang tìm kiếm API Phiên bản 1?

 • Tài liệu để ở đây.

Bộ Tài Liệu Được Cập Nhật Lần Cuối

 • ngày 20, tháng 05, năm 2018